Яңа тормыш

Спас районы

Рус Тат
Җирле хакимият

2014 елга һәм 2015 һәм 2016 елның планлы чорына “Спас муниципаль районы” муниципаль берәмлек бюджеты турында Спас район Советы карары Россия Федерациясе Бюджет кодексының 3, 9, 15, 184нче маддәләре, “Спас муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә

карар бирә: 1. 2014 елга "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджеты төп нигезләрен расларга: - "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджетының гомуми кереме 457220,2 мең сум; - "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджетының чыгым күләмен 457220,2 мең сум; - "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең бюджет дефициты 0 сум; - 2014...

карар бирә:
1. 2014 елга "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджеты төп нигезләрен расларга:
- "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджетының гомуми кереме 457220,2 мең сум;
- "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджетының чыгым күләмен 457220,2 мең сум;
- "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең бюджет дефициты 0 сум;
- 2014 елга "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджет дефицитын финанслау чыганагын әлеге карарның 1нче кушымтасы нигезендә расларга.
2. 2015 елга һәм 2016 елга "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджеты төп характеристикасын расларга:
- "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджетының гомуми керем күләме 2015 елда 469360,9 мең сум һәм 2016 елда 482114,8 мең сум;
- -2015 елда бюджет чыгымнарының гомуми күләме 469360,9 мең сум, шул исәптән расланган шартлы чыгымнар 11734 мең сум һәм 2016 елга 482114,8 мең сум, шул исәптән расланган шартлы чыгымнар 24106 мең сум;
- "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджетының дефициты 2015 елга - 0 сум, 2016 елга 0 сум.
Пландагы 2015 һәм 2016 елларда "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге бюджеты дефицитын финанслау чыганакларын бу Карарның 2нче кушымтасы нигезендә расларга.
3. "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең 2015 елның 1 гыйнварына "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге бурычлары буенча эчке муниципаль бурычларның югары чиген 2015 елның 1 гыйнвар торышына 0 сум, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча бурычның югары чиген 0 сум расларга.
- 2016 елның 1 гыйнварына "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең бурычлары буенча эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 сум, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча югары чикне 0 сум расларга.
- "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге бурычлары буенча эчке муниципаль бурычның чиген 2017 елның 1 гыйнварына 0 сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 сум расларга.
- 2017 елның 1 гыйнвар торышына "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең эчке муниципаль бурычларның югары чиген 0 сумма күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча югары чикне 0 сум күләмендә расларга.
- "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге муниципаль бурычның чиген расларга:
- 2014 елда - 0 сум;
- 2015 елда - 0 сум ;
- 2016 елда - 0 сум;
4. "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджетында "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджеты керемнәрен 2014 елга - бу Карарның 3нче кушымтасы һәм пландагы 2015 һәм 2016 елларга бу Карарның 4нче кушымтасы нигезендә расларга.
5. 2014 елга һәм пландагы 2015 һәм 2016 елларга муниципаль район бюджет системасының бюджетлары арасында керемнәрне бүлү нормативларын бу Карарның 5нче кушымтасы нигезендә расларга.
6. "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджеты керемнәренең баш администраторлары исемлеген бу Карарның 6нчы кушымтасы нигезендә расларга.
7. "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджеты дефицитын финанслау чыганакларының баш администраторлары исемлеген бу Карарның 7нче кушымтасы нигезендә расларга.
8. Бюджет ассигнованиеләрен бүлекләр, максатчан статьялар һәм бюджет чыгымнарының чыгым классификациясе төрләре буенча бүлүне 2014 елга - бу Карарның 8нче кушымтасы, пландагы 2015 һәм 2016 елларга бу Карарның 9нчы кушымтасы нигезендә расларга.
9. "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасын 2014 елга - бу Карарның 10нчы кушымтасы, пландагы 2015 һәм 2016 елларга бу Карарның 11нче кушымтасы нигезендә расларга.
Ачык норматив бурычларны башкаруга бирелгән бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен 2014 елга - 1526,5 мең сум, 2015 елга - 1526,5 мең сум һәм 2016 елга 1526,5 мең сум күләмендә расларга.
10. Җирлекләрнең бюджеттан тәэмин ителүе өчен бирелгән дотацияләр күләмен 2014 елга - бу Карарның 12нче кушымтасы буенча бүлү нигезендә 38405,2 мең сум күләмендә, бу Карарның 13нче кушымтасы буенча бүлү нигезендә 2015 елга - 37494,4 мең сум күләмендә, 2016 елга 38148,2 мең сум күләмендә расларга.
11. Җирлек бюджетлары балансын тәэмин итү буенча чаралар күрү өчен җирлек бюджетларына дотацияләр күләмен 2014 елга бу Карарның 14нче кушымтасы буенча - 79,5 мең сум, бу Карарның 15нче кушымтасы буенча 2015 елга - 92,1 мең сум, 2016 елга 93,1 мең сум күләмендә расларга.
12. 2014 елга гражданлык хәле актларына дәүләт теркәве уздыру буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен авыл җирлекләренә субвенцияне әлеге Карарның 16 нчы кушымтасында каралганча, 2014 елга 77,8 мең сум итеп, 2015 елга 77,8 мең сум, 2016 елга әлеге Карарның 17 нче кушымтасы нигезендә 77,8 мең сум күләмендә бүлеп бирергә.
13. Территорияләрендә хәрби комиссариатлар булмаган авыл җирлекләренә башлангыч хәрби учетны алып бару өчен вәкаләтләрне тормышка ашыруга 2014 елга субвенцияне әлеге Карарның 18нче кушымтасында каралганча 1215,6 мең сум итеп, 2015 елга 12.19,0 сум, 2016 елга әлеге Карарның 19нчы кушымтасы нигезендә 1219,0 сум күләмендә бүлеп бирергә.
14. Татарстан Республикасы бюджетыннан алынучы "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге бюджетында бюджетара трансфертларны исәпкә алырга: 2014 елга 20нче кушымта нигезендә 349702,2 мең сум итеп, 2015 елда 354518,4 мең сум, 2016 елда әлеге Карарның 21нче кушымтасы нигезендә 358791,6 мең сум күләмендә бүлеп биреп исәпкә алырга.
15. 2014 елга "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Юл фондының бюджет ассигнованиеләре күләмен 10200,0 мең сум, 2015 елга 10400,0 мең сум, 2016 елга 10400,0 мең сум итеп расларга.
16 "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары 2014 елда һәм пландагы 2015 һәм 2016 елларда муниципаль хезмәткәрләр һәм учреждение, шулай ук бюджет тармагына караучы башка оешмаларның хезмәткәрләре санын арттыруга, аларны тоту өчен чыгымнарның үсүенә китерүче карарларны (әлеге Карардагы аерым очраклар һәм вәкиллекле органның норматив-хокукый актларыннан кала) кабул итмәскә тиеш.
2014 елда һәм пландагы 2015 һәм 2016 елларда җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләр һәм муниципаль учреждение хезмәткәрләренең санын арттыруга китерүче карарлар кабул итмәскә тиеш.
17. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары "Спас муниципаль районы- муниципаль берәмлеге бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне төзелгән килешүләр нигезендә үтиләр.
18. Әлеге Карар 2014 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә.
Спас муниципаль районы башлыгы К.Ә.Нугаев

Безнең социаль челтәрләр:

ВКонтакте  Одноклассники  Telegram

Реклама бүлеге телефоны 8(843)47-30-0-02.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев